Αρχική > Διδακτική > Γενική διδακτική > Διδακτική των Φυσικών επιστημών.
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Διδακτική των Φυσικών επιστημών.

Διδακτική των Φυσικών επιστημών.

Μέρος δεύτερο.

Συγγραφέας: ΚΟΚΚΟΤΑΣ Π.

Από τα περιεχόμενα του βιβλίου:

 

Οι ιδέες των μαθητών

-Τι είναι οι ιδέες των μαθητών

-Πώς δημιουργούνται οι ιδέες των μαθητών

-Κοινά χαρακτηριστικά των ιδεών των μαθητών

*Τα μη ορατά δεν υπάρχουν

*Περιορισμένη εστίαση

*Εστίαση της προσοχής σε αλλαγές και όχι σε σταθερές καταστάσεις

*Γραμμικός αιτιακός συλλογισμός

*Μη διαχωρισμός των εννοιών

*Εξάρτηση από το πλαίσιο

*Εγωκεντρική και ανθρωποκεντρική άποψη

*Στα αντικείμενα αποδίδονται χαρακτηριστικά ανθρώπων ή ζώων

*Στα αντικείμενα αποδίδεται ορισμένο ποσό μιας φυσικής οντότητας

-Νοητικές αναπαραστάσεις

-Οι αναπαραστάσεις συνιστούν γνωστικές στρατηγικές

-Η θεωρία των νοητικών μοντέλων

-Ομοιότητες μεταξύ των ιδεών των παιδιών και των επιστημονικών θεωριών του παρελθόντος

 

Η θεωρητική βάση της εποικοδόμησης της γνώσης

-Η Γνωσιοθεραπεία του Αριστοτέλη

-Η Επιστημολογία

-Τι είναι ο κονστρουκτιβισμός

*Κονστρουκτιβισμός, Εμπειρισμός και Ρεαλισμός

* Κονστρουκτιβισμός, Γλώσσα και Κοινωνία

*Η κριτική στον κονστρουκτιβισμός

*Οι πολλές μορφές του κονστρουκτιβισμού

-Ο κονστρουκτιβισμός και οι συνέπειες του για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες

-Η Ψυχολογία

* Μπιχεβιορισμός

*Η Γνωστική Ψυχολογία

-Τα είδη της γνώσης

-Η σκέψη

-Ο άνθρωπος σκέφτεται με έννοιες

-Η δημιουργική σκέψη

-Η κριτική σκέψη

-Η μάθηση

-Η ενεργός μάθηση

-Η μη μετάδοση της γνώσης

-Το νόημα του λάθους στον εποικοδομισμό

-Η μη αντικειμενικότητα της επιστημονικής γνώσης

-Η εννοιολογική αλλαγή

-Αντίσταση στην εννοιολογική αλλαγή

-Παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση

-Ο ρόλος της προηγούμενης γνώσης στη μάθηση

-Ο ρόλος του πειράματος στη μάθηση

-Μια μεταφορική άποψη για τον τρόπο που γίνεται η μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες

 

Ο ρόλος της γλώσσας στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

-Η γλωσσική ανάπτυξη

-Τα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης

-Γλώσσα και σκέψη

*Η παραδοσιακή άποψη

*Η αντίθετη άποψη

-Η γλώσσα των μαθητών

-Η χρήση του επιστημονικού λεξιλογίου από τους μαθητές

-Το σημασιολογικό φορτίο των λέξεων

-Γλώσσα και παρανοήσεις

*Λέξεις με πολλαπλή σημασία

*Η οικονομία των λέξεων ως πηγή παρανοήσεων

*Μη σωστή χρήση των ουσιαστικών και των ρημάτων

*Επιθετικοί, επιρρηματικοί προσδιορισμοί και σύνδεση

-Η γλώσσα του σχολικού εγχειριδίου

-Ταξινόμηση των εννοιών

-Εξέλιξη των επιστημονικών λέξεων

-Η χρήση της γλώσσας στην επιστήμη και στη διδασκαλία

-Κύρια και δευτερεύοντα ονόματα

-Λέξεις και εμπειρία

-Το νόημα από τη σκοπιά της Σημειωτικής

-Η γλώσσα της εικόνας

 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα

-Οι Φυσικές Επιστήμες

-Σκοποί της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών

-Ο επιστημονικός και τεχνολογικός αλφαβητισμός

-Τα Αναλυτικά Προγράμματα

-Από την επιστήμη των επιστημόνων στην επιστήμη του σχολείου και στην επιστήμη των παιδιών

-Ο Σχεδιασμός του Αναλυτικού Προγράμματος

*Η οργάνωση του περιεχομένου

*Το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος

*Ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων

*Διαδικασίες ή περιεχόμενο

*Η αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος

*Διαδικασίες ή περιεχόμενο;

*Η αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος

-Ο ρόλος των επιστημονικών διαδικασιών στην εποικοδόμηση

-Η δυσκολία της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες

-Αναλυτικά Προγράμματα και περιβάλλοντα μάθησης

-Τα Αναλυτικά Προγράμματα στη χώρα μας

 

Διδακτικές προσεγγίσεις

-Τα πρότυπα διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες

-Το παραδοσιακό πρότυπο

-Το πρότυπο της ανακαλυπτικής διδασκαλίας

-Το πρότυπο της εποικοδομητικής διδασκαλίας

-Οι ιδέες των μαθητών και η διδασκαλία

-Διδακτικό μοντέλο της εποικοδομητικής προσέγγισης

*Η φάση του προσανατολισμού

*Η φάση της ανάδειξης των δεών των μαθητών

*Η φάση της αναδόμησης των ιδεών των μαθητών

*Η φάση της εφαρμογής

*Η φάση της ανασκόπησης

-Πλεονεκτήματα της εποικοδομητικής προσέγγισης

-Ο κύκλος μάθησης του R.Karplus

*Φάση της εξερεύνησης

*Φάση της εφεύρεσης ή της εισαγωγής της έννοιας

*Φάση της εφαρμογής της έννοιας

-Το μοντέλο των Osborne και Freyberg

*Η προκαταρκτική φάση

*Η φάση της εστίασης (focus phase)

*Η φάση της πρόκλησης

*Η φάση της εφαρμογής

-¶λλα διδακτικά μοντέλα

-Εργαστηριακές εμπειρίες σε μικροϋπολογιστές

-Κοινά χαρακτηριστικά των εποικοδομητικών προσεγγίσεων

*Η εργασία σε ομάδες

*Η σημασία της συζήτησης στην ομάδα

*Με ή χωρίς το δάσκαλο;

-Εργαστηριακού τύπου εποικοδομητική προσέγγιση

-Η αξιολόγηση

-Η πρακτική εργασία

-Η αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών

-Αξιολόγηση των δεξιοτήτων

-Αξιολόγηση των στάσεων ή της επιστημονικής νοοτροπίας

-Εποικοδομισμός : Πανάκεια ή πρόταση για το μέλλον;

 

Εργαλεία των διδακτικών προσεγγίσεων

-Οι ερωτήσεις

-Οι σωκρατικοί διάλογοι

-Η μεταφορά και η αναλογία στη Φυσική

-Η μεταφορά και η αναλογία στη διδασκαλία

-Η επίλυση προβλημάτων ως ένα διδακτικό εργαλείο

*Η επικεντρωμένη στο πρόβλημα μάθηση

*Το πρόβλημα

*Αναγνώριση καιν καθορισμός του προβλήματος

*Η αναπαράσταση του προβλήματος

*Αξιολόγηση της λύσης

*Κατηγορίες προβλημάτων

*Προβλήματα για τη σχολική αξιολόγηση

-Η γνωστική σύγκρουση

-Εννοιολογικοί χάρτες

-Το δραματικό παιγνίδι

-Οι προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

 

Η συνεργατική μάθηση σε φυσικές επιστήμες

-Οι αλλαγές στους σκοπούς της εκπαίδευσης

-Το θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικής προέλευσης της γνώσης

-Η συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες

-Συνεργατική μάθηση και εποικοδόμηση

-Συνεργατική, ανταγωνιστική και ατομικιστική μάθηση

-Τύποι συνεργατικών ομάδων

-Πότε μια ομάδα είναι πραγματικά συνεργατική;

-Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης

-Χαρακτηριστικά ενός ομαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης

-Συνεργατική μάθηση και ανώτερες διαδικασίες σκέψης

-Ο ρόλος του μαθητή στη συνεργατική μάθηση

-Μια κριτική θεώρηση της συνεργατικής μάθησης

 

Ο ρόλος της πρακτικής εργασίας στη διδασκαλία και τη μάθηση

-Πρακτική εργασία : ορισμός και περιεχόμενο της έννοιας

-Φιλοσοφικές και επιστημολογικές απόψεις για την πρακτική εργασία

-Θεωρίες μάθησης και πρακτική εργασία

-Μορφές σχολικής πρακτικής εργασίας

-Ο ρόλος της πρακτικής εργασίας στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

-Σκοποί της πρακτικής εργασίας ? Απόψεις των εκπαιδευτικών

-Κριτική προσέγγιση της πρακτικής εργασίας

-Ο ρόλος του διδάσκοντα στην πρακτική εργασία

-Ένα μοντέλο διαδικασιών σχεδιασμού και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της πρακτικής εργασίας

-Η θέση της πρακτικής εργασίας στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα

 

Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και οι νέες τεχνολογίες

-Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μάθησης

-Μια ιστορική αναδρομή της χρήσης των νέων τεχνολογιών

-Θεωρίες μάθησης και νέες τεχνολογίες

-Εποικοδόμηση της γνώσης και νέες τεχνολογίες

-Κοινωνική διάσταση της μάθησης, Φυσικές Επιστήμες και υπολογιστής

-Οι νέες τεχνολογίες ως σκαλωσιές και εργαλεία μάθησης

-Οι γνώσεις και ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού

-Τα είδη των λογισμικών στις Φυσικές Επιστήμες

 

Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

-Η βιωματική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και στο περιβάλλον

-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

-Οι τρεις διαστάσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

-Χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

-Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

-Επίλυση προβλημάτων στις Φυσικές Επιστήμες και στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

-Κριτική σκέψη μέσω των Φυσικών Επιστημών και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

-Η μέθοδος project

-Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε σχέση με τις επιχειρούμενες αλλαγές

-Η σχέση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

 

Το μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες

-Ο σύγχρονος ρόλος του μουσείου

-Το μουσείο ως χώρος μάθησης

-Μουσείο και εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες

-Η επίσκεψη στο μουσείο και ο ρόλος του δασκάλου

-Η εκπαίδευση των φοιτητών και των δασκάλων στη Μουσειακή Αγωγή

 

Ο ρόλος του δασκάλου

-Οι ιδιαιτερότητες

-Ο ρόλος του δασκάλου στην εποικοδόμηση της γνώσης

-Ανάπτυξη του επαγγελματισμού

-Δάσκαλος επιστημονικά καταρτισμένος

-Ποικιλία ρόλων

*Ο καθοδηγητικός ρόλος

*Ο νεωτεριστικός ρόλος

*Ο διαγνωστικός ρόλος

*Ο αξιολογητικός ρόλος

-Έρευνα δράσης

-Οι εναλλακτικές απόψεις των δασκάλων και ο ρόλος τους στη διδασκαλία

-Η εκπαίδευση των δασκάλων στις Φυσικές Επιστήμες

 

Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες

-Επιμόρφωση και μεταρρυθμίσεις

-Συμπεράσματα που αντλούνται με βάση τη διεθνή εμπειρία

-Πτυχές του προβλήματος «επιμόρφωση»

-Φυσικές Επιστήμες και νέες θεωρίες μάθησης

-Η επιμόρφωση σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες

-Η «αδράνεια» των εκπαιδευτικών

-Ελληνική εκπαιδευτική παράδοση κι τρέχουσα πρακτική της διδασκαλίας

-Διεπιστημονική προσέγγιση ? Μια επιταγή των καιρών

-Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες

-Κατανομή σε ειδικότητες

-Επιμορφωτές της επιμόρφωσης

-Μια πρόταση για την επιμόρφωση στις Φυσικές Επιστήμες

-Εφαρμογή των αρχών της εποικοδομητικής μάθησης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

-Από το «παράδειγμα διδασκαλίας» στο «παράδειγμα μάθησης»

 

Οι νέες τάσεις στην έρευνα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

-Σύγχρονες θέσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών

-Λειτουργικές υποθέσεις για το σχεδιασμό μιας σύγχρονης και έγκυρης έρευνας στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

-Προοπτικές της έρευνας της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

 

Οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών σε μερικές βασικές έννοιες

-Από τη θεωρία στην πράξη

-Οι ιδέες των παιδιών για τη θερμότητα και τη θερμοκρασία. Η εξέλιξη του επιστημονικού μοντέλου

*Οι απόψεις των Ελλήνων για το θερμό και το ψυχρό

*Οι, μετά την επιστημονική επανάσταση, ιδέες

*Το καλορικό υγρό

*Η κλασική Φυσική

-Η έννοια της θερμότητας όπως την αντιλαμβάνονται τα παιδιά

-Η έννοια της θερμοκρασίας

-Η θερμοκρασία ως ιδιότητα εντατική

-Διάκριση των εννοιών θερμότητα ? θερμοκρασία

-Η έννοια της δύναμης

*Η αριστοτελική αντίληψη για τη δύναμη

*Η θεωρία του Buridan

*Η άποψη της κλασικής Μηχανικής

-Οι ιδέες των παιδιών για τη δύναμη

-Οι ιδέες των παιδιών για το φως

*Η εξέλιξη του επιστημονικού προτύπου

*Οι νεότερες απόψεις

-Οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών

*Τι είναι το φως

*Ο σχηματισμός της σκιάς

*Ο ρόλος του μεγεθυντικού φακού και του καθρέφτη

*Το ηλεκτρικό φως, το φως της ημέρας

*Η όραση

-Η έννοια της σωματιδιακής δομής της ύλης

*Η εξέλιξη του επιστημονικού μοντέλου

*Το άτομο του Dalton

*Το ατομικό μοντέλο του Thomson

*Το άτομο που δεν είναι άτομο, αλλά έχει δομή

-Εναλλακτικές ιδέες των παιδιών

*Για την ύλη

*Αποτελέσματα ερευνών μας για τη σωματιδιακή δομή της ύλης σε μαθητές της Ε? Τάξης Δημοτικού

*Χαρακτηριστικά μοντέλα μαθητών για τη σωματιδιακή δομή της ύλης από δικές μας έρευνες

-Οι ιδέες των παιδιών για την ενέργεια

*Η σπουδαιότητα της έννοιας

*Οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών

*Οι μορφές ενέργειας

-Οι ιδέες των παιδιών για το ηλεκτρικό ρεύμα

-Οι ιδέες των παιδιών για τη Γη

-Οι ιδέες των παιδιών για τη βαρύτητα

*Βάρος και βαρύτητα

*Η πτώση των σωμάτων. Γιατί πέφτουν τα σώματα;

-Οι ιδέες των μαθητών για τη ζωή, τις διαδικασίες της, για το περιβάλλον

-Οι ιδέες των παιδιών για το κύτταρο

-Οι ιδέες των παιδιών για τη φωτοσύνθεση

-Οι ιδέες των παιδιών για το φυτό

-Οι ιδέες των παιδιών για την τροφή, τις τροφικές αλυσίδες και τα τροφικά πλέγματα

-Οι ιδέες των παιδιών για την αναπνοή

-Οι ιδέες των παιδιών για την πέψη και την αφομοίωση

-Οι ιδέες των παιδιών για τη ρύπανση

-Οι ιδέες των παιδιών για το περιβάλλον

-Οι ιδέες των παιδιών για τον αέρα

 

Παραδείγματα διδασκαλιών με βάση την εποικοδομητική προσέγγιση

-Παραδείγματα διδασκαλιών

-Διδακτική ενότητα : Η κατάσταση του στερεού

*Αφετηρία (Οι ιδέες των μαθητών)

*Στόχος

*Διαδικασία

*Το επιστημονικό μοντέλο

-Φύλλο εργασίας

-Εργασία για το σπίτι

Διδακτική ενότητα : Μεταβολή και διατήρηση στα στερεά

*Αφετηρία (Οι ιδέες των μαθητών)

*Στόχοι : Μεταβολή, διατήρηση, ταυτότητα, Φυσικό και Χημικό φαινόμενο

*Διαδικασία

*Το επιστημονικό μοντέλο

                  Φύλλο εργασίας

-Εργασία για το σπίτι

*Διδακτική ενότητα : Ο βρασμός

*Φάση του προσανατολισμού

*Φάση της ανάδειξης των προϋπαρχούσων ιδεών

                  Φύλλο εργασίας

*Φάση της αναδόμησης των εναλλακτικών ιδεών

*Φάση της εφαρμογής των νέων ιδεών

*Ανακεφαλαίωση

-Διδακτική ενότητα : Η άνωση στα υγρά

Φύλλο εργασίας : «Η ¶νωση στα υγρά»

 

 

Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 35,67 €
  • ISBN: 978-960-333-548-1
  • Σελίδες: 557
  • Σχήμα: 17Χ24
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.