Αρχική > Παιδαγωγική - Εκπαίδευση > Αξιολόγηση - Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός > Συμβουλευτική Προσανατολισμός. Μέρος Β΄
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Συμβουλευτική Προσανατολισμός. Μέρος Β΄

Συμβουλευτική Προσανατολισμός. Μέρος Β΄

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Εκπαιδευτικός επαγγελματικός προσανατολισμός

Συγγραφέας: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

-ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

*Γενική θεώρηση

*Ειδική Ορολογία

-ΣΚΟΠΟΙ, ΑΝΑΓΚΕΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

*Σκοπός, στόχοι

*Προς ποιους απευθύνεται

*Ανάγκες, φιλοσοφία

          Γενικά

          Ο θεσμός και το σχολείο

-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ»

-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

*Η ανάλυση

*Το περιεχόμενο : Οι λειτουργίες

-ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

*Η πορεία

*Οι ανάγκες

*Οι διευκολυντικοί παράγοντες

-Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

*Στη χώρα μας

*Διεθνώς

-ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

-ΕΝΝΟΙΑ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

-ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

*Μη ψυχολογικές θεωρίες

          Η θεωρία της τύχης

          Οικονομικές θεωρίες

          Κοινωνικές-πολιτιστικές θεωρίες

*Ψυχολογικές θεωρίες

          Η θεωρία των χαρακτηριστικών και παραγόντων

          Οι ψυχοδυναμικές θεωρίες

          Θεωρίες αναγκών

          Θεωρίες εαυτοαντίληψης

          Η τυπολογική θεωρία του Holland

          Εξελικτικές θεωρίες

          Θεωρίες μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης

          Θεωρίες λήψης αποφάσεων

*Γενικές θεωρίες

          Η θεωρία των Blau κ.α.

          Η θεωρία των Super και Bachrach

          Η θεωρία του Bill Law

          Η θεωρία των ζωντανών συστημάτων

          Η θεωρία της αντιστοίχησης

-ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

*Η χροιά της θεωρίας

*Βασικές θέσεις

*Οι παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την επαγγελματική ανάπτυξη

          Ατομικοί παράγοντες

          Εξωατομικοί παράγοντες

*Η πορεία / διαδικασία

          Η πρώτη φάση

          Η δεύτερη φάση

          Η τρίτη φάση

*Οι εκπαιδευτικές - επαγγελματικές αποφάσεις (ένα μοντέλο)

          Η πρώτη απόφαση

          Η δεύτερη απόφαση

          Η τρίτη απόφαση

          Η τέταρτη απόφαση

          Μια ακόμα απόφαση

*Η Αγωγή Σταδιοδρομίας . Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

          Ειδική εξελικτική συμπεριφορά . Ειδικοί στόχοι

          Εφαρμογή στην εκπαίδευση

*Μια πρώτη αξιολόγηση της θεωρίας

-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

*Έννοια της επαγγελματικής Ωριμότητας

*Διαπίστωση της ωριμότητας

-Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

ΕΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ - ΕΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ

-ΕΝΝΟΙΑ

-Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ - ΕΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

-ΠΩΣ ΧΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ

-ΠΩΣ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙ?ΑΥΤΟΝ

-ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

*Είδος βοήθειας . Σκοποί

*Τρόποι βοήθειας

          Εκπαίδευση στην εαυτοαξιόλογηση

          Ετεροαξιολόγηση

          -Γενικά

          -Επαγγελματική αξιόλογηση

          *Επίσημα μέσα

          *Ανεπίσημα μέσα

-Ο ΚΑΘΑΥΤΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΓΝΩΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

-ΕΝΝΟΙΑ

-ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

-ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

*Ατομικές πληροφορίες

*Κοινωνικές πληροφορίες

*Εκπαιδευτικές πληροφορίες

*Επαγγελματικές πληροφορίες

*Άλλα είδη

-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

*Συγκέντρωση των πληροφοριών

          Ατομικές πληροφορίες

          Κοινωνικές πληροφορίες        

          Εκπαιδευτικές πληροφορίες

          Άλλα είδη πληροφοριών

*Αξιολόγηση των πληροφοριών

*Οργάνωση και τήρηση των πληροφοριών

          Τρόποι οργάνωσης

          Η εκπαιδευτική - επαγγελματική μονογραφία

          *Εισαγωγικά στοιχεία

          *Φύση και περιεχόμενο του επαγγέλματος (Ανάλυση επαγγέλματος)

          *Το Πλαίσιο του Επαγγέλματος . Συνθήκες

          *Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος . Απαιτήσεις

          *Πηγές πληροφοριών γι΄αυτό το επάγγελμα

          Το κέντρο πληροφόρησης. Η υπηρεσία πληροφόρησης

*Παροχή των πληροφοριών

          Γενικά

          Βασικές αρχές

-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ . ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

-Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

*Γενικά

*Ειδικά οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις

-Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

*Γενικά

*Οι θεωρίες λήψης αποφάσεων

          Η θεωρία του Hilton

          Η θεωρία του Gelatt

          Η θεωρία των Kaldor-Zytowsky

          Η θεωρία του Vroom

*Πώς παίρνουν οι άνθρωποι αποφάσεις

*Μια Ολοκληρωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων

          Προϋποθέσεις

          Τα στάδια στη λήψη αποφάσεων

*Ομαδική λήψη αποφάσεων

-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

-ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΑΣ

-ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

*Η διδασκαλία

*Η πρακτική βοήθεια

 

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

-Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ . ΕΙΔΗ

-Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

*Πλαίσιο λειτουργίας

*Ο φορέας ευθύνης

-Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

-Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

*Παραδοσιακοί τρόποι επαγγελματικής τοποθέτησης

*Σπουδαιότητα της επαγγελματικής τοποθέτησης

*Τα σύγχρονα πλαίσια της επαγγελματικής τοποθέτησης

*Οργάνωση της Υπηρεσίας Τοποθέτησης

-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

*Δραστηριότητες πριν από την τοποθέτηση

*Δραστηριότητες κατά την τοποθέτηση

*Δραστηριότητες μετά την τοποθέτηση

 

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ

-ΕΝΝΟΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

-ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

*Αφετηρίες

*Οι παρεμβάσεις

          Περίπτωση πρώτη

          Περίπτωση δεύτερη

 

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ

-ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

*Ταξινομήσεις

*Ενδεικτικά παραδείγματα

-Η ΣΗΜΑΣΙΑ

-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

*Αρχές

*Οι τρόποι

*Προϋποθέσεις

 

Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

-ΕΝΝΟΙΑ

ΣΗΜΑΣΙΑ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΣΚΟΠΟΙ

*Γιατί γίνεται

*Υποκείμενα

-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

*Διακρίσεις

*Η διαδικασία

*Οι τρόποι, τα μέσα

-Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 

[ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ] ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΤΥΧΙΑ

-Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

*Η μη ψυχολογική προσέγγιση

*Η ψυχολογική προσέγγιση

-Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

*Ικανοποίηση και αλλοτρίωση

*Η δομή της επαγγελματικής ικανοποίησης

-Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

-Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

-ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΕΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

*Διακρίσεις

*Τρόποι παρέμβασης

 

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

-ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

-Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

-Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

*Γενικά

*Η αγωγή σταδιοδρομίας στο σχολείο

          Ως ξεχωριστή δραστηριότητα

*Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας σε άλλα πλαίσια

-Η ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

*Η κατάσταση διεθνώς

          Στις ΗΠΑ

          Στην Ευρώπη

*Η κατάσταση στη χώρα μας

*Τάσεις και προοπτικές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

-Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

*Διακρίσεις των προσεγγίσεων οργάνωσης

*Οι πρακτικές οργάνωσης στις ΗΠΑ

          Η διδακτική προσέγγιση

          Η εκπαιδευτική - επαγγελματική προσέγγιση

          Η συμβουλευτική προσέγγιση

          Προσέγγιση προβλήματος / προσαρμογής

          Η εξελικτική προσέγγιση

*Οι πρακτικές οργάνωσης στην Ευρώπη

-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

*Η παρούσα οργανωτική κατάσταση

*Πρόταση για «Σύστημα Αγωγής Σταδιοδρομίας» (ΣΑΣ)

          Οι αρχές - χαρακτηριστικά

          Η οργάνωση - διάρθρωση

          Οι υπηρεσίες που προσφέρει

          Η υλικοτεχνική υποδομή, μέσα, υλικά

-ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΣΑΣ)

*Η κατάσταση μέχρι και σήμερα

*Μια πρόταση για το ΣΑΣ

                   Ποιοι Προτείνεται να είναι οι λειτουργοί Συμβουλευτικής

          Μέσα σ?ένα ευρύτερο πλαίσιο

-Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ «ΣΑΣ»

-Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

*Ένταξη

*Γιατί «κυρίως δασκαλοκεντρικό;»

          Επιχειρήματα υπέρ του συμβουλοκεντρικού συστήματος

          Επιχειρήματα υπέρ του δασκαλοκεντρικού θεσμού

          Συμπεράσματα

          Τα πρακτικά οφέλη

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

-Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

*Έννοια

*Τι μπορεί να αξιολογείται και γιατί

*Σημασία - Σκοπιμότητα

*Μεθοδολογία

          Η έννοια της μεθοδολογίας

          Γενικές παρατηρήσεις

          Στη δική μας πραγματικότητα

*Τελικές σκέψεις

-Η ΕΡΕΥΝΑ

*Έννοια

*Σημασία - Σκοπιμότητα

*Μεθοδολογία Έρευνας

          Η έννοια και περιεχόμενο της Μεθοδολογίας

          Η Μεθοδολογία

 

 

Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 27,00 €
  • ISBN: 960-333-184-8
  • Σελίδες: 456
  • Σχήμα: 17χ24
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.