Αρχική > Θεολογία > Δογματικά- Λειτουργικά- Εκκλησιολογικά- Ερμηνευτικά > Εισαγωγή στην Ιστορία και θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Εισαγωγή στην Ιστορία και θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Εισαγωγή στην Ιστορία και θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Συγγραφέας: Φίλιας Γεώργιος

 Η ὀρθόδοξη ὑμνογραφία κατέχει μεγάλους θησαυρούς. Τὸ κάλλος καὶ ἡ ἁρμονία τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων, μάλιστα δὲ ἐκείνων ποὺ εὑρίσκονται σὲ λειτουργικὴ χρήση, ἑστιάζεται σὲ πολλὲς πτυχές: στὶς λέξεις, στοὺς στίχους, στὶς στροφές, στὸν τόνο καὶ στὴ μελῳδία. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ποίηση εἶναι ποίηση προσευχῆς, διὰ τῆς ὁποίας ἐκφράζονται τὰ βαθύτατα θρησκευτικὰ συναισθήματα. Ἡ ποίηση, ἄλλωστε, ὑπῆρξε πάντοτε ἕνας μοναδικὸς δρόμος γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ψυχή, ὥστε νὰ κατανοήσει καὶ νὰ καλλιεργήσει σημαντικὲς ἀξίες. Οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ποίηση καὶ ἐνεργοῦν (στὶς καρδιὲς τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας) τὸ μυστήριο τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τὴ διαρκὴ πρόσκληση γιὰ ἕνωση μαζί Του (Θέωση) ποὺ Ἐκεῖνος τοὺς ἀπευθύνει.

 Τὸ παρὸν ἐγχειρίδιο ἀκολουθεῖ τοὺς κανόνες τοῦ εἴδους του, δηλαδὴ ἀναφέρεται συνοπτικὰ σὲ θέματα καὶ προβλήματα τῆς ἔρευνας σὲ ὅλο τὸ εὖρος τοῦ ἐπιστημονικοῦ κλάδου τῆς Ὑμνολογίας, χωρὶς νὰ ὑπεισέρχεται σὲ ἐπιμέρους μελέτη τους. Θεωρήσαμε ὅτι ἡ ἀνάγκη νὰ μυηθοῦν οἱ φοιτητές μας σ’ αὐτὸν τὸ σημαντικὸ θεολογικὸ κλάδο ἀποτελοῦσε προτεραιότητα καὶ, ὡς ἐκ τούτου, ἐπέβαλε τὴ δημιουργία ἑνὸς συνοπτικοῦ ἐγχειριδίου. Πρόκειται γιὰ ἕνα ὀφειλόμνο «ἀντίδωρο» στοὺς ἀειμνήστους καθηγητὲς τῆς Ὑμνολογίας στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ (κατὰ τὸν 20ο αἰ.), ἀλλὰ κυρίως στοὺς ἁγίους ὑμνογράφους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ὁ ποιητικὸς κάλαμος τῶν ὁποίων μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ὑμνήσουμε πρεπόντως τὸν ἐν Τριάδι Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους του, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκφράσουμε ἀλήθειες ποὺ εὑρίσκονται κρυμμένες στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας καὶ οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν στὴ μυστηριακὴ σχέση μας μὲ τὸ Θεό.
Για τα περιεχόμενα του βιβλίου, πατήστε εδώ
 
Ὁ Γ.Ν. Φίλιας εἶναι Καθηγητὴς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅπου διδάσκει τὰ μαθήματα τῆς Λειτουργικῆς, Ὁμιλητικῆς, Θεολογίας τῆς Λατρείας, Ἁγιολογίας καὶ Ἑορτολογίας. Πτυχιοῦχος τῆς ἴδιας Σχολῆς, μετεκπαιδεύτηκε στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Σορβόννης καὶ στὸ Ἀνώτατο Λειτουργικὸ Ἰνστιτοῦτο (Παρίσι) στὸ χῶρο τῆς ἱστορίας τῆς χριστιανικῆς λατρείας, τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας καὶ γραμματείας καθὼς καὶ τῆς χριστιανικῆς ἀρχαιολογίας. Ἔλαβε Master μὲ εἰδίκευση «Λατρεία Βυζαντινῆς ἐποχῆς», δύο διπλώματα ἐμπεριστατωμένων σπουδῶν (D.E.A) στὴν ἱστορία τῆς πρωτοχριστιανικῆς Λατρείας καὶ διδακτορικὸ δίπλωμα στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Σορβόννης. Ἔργάστηκε ὡς ἐρευνητὴς χειρογράφων εὐχολογίων στὴ βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ καὶ ἔλαβε δεύτερο διδακτορικὸ δίπλωμα στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὴν ὁποία ἐξελέγη διαδοχικὰ Ἐπίκουρος, Ἀναπληρωτὴς καὶ Πρωτοβάθμιος Καθηγητής.
Μέλος τῆς «Ἑταιρείας γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Λατρεία» συμμετεῖχε ὡς εἰσηγητὴς σὲ συνέδρια Λειτουργικῆς σὲ Ἑλλάδα καὶ ἐξωτερικό. Διδάσκει ὡς «Συνεργαζόμενο Ἐπιστημονικὸ Προσωπικὸ» στὸ μεταπτυχιακὸ τμῆμα Θεολογίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου (γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχει συγγράψει καὶ τὸ ἐγχειρίδιο ἐπὶ θεμάτων Λατρείας, ὑπῆρξε δὲ συντονιστὴς τῆς ἀγγλικῆς μεταφράσεως τῶν διδακτικῶν ἐγχειριδίων) καὶ εἶναι Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Εἶναι τακτικὸ μέλος τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Θείας Λατρείας καὶ Ποιμαντικοῦ ἔργου (εἰσηγητὴς τῶν νέων ἀκολουθιῶν), Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ προώθηση τοῦ διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ σύγχρονο κόσμο, τοῦ Κεντρικοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καθὼς καὶ τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐστίας. Συμμετεῖχε ὡς μέλος τῆς ἐξαμελοῦς ἐπιτροπῆς εἰδικῶν γιὰ τὴν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο (Κρήτη, Ἰούνιος 2016).
Στὸ παρελθὸν ὑπῆρξε μέλος συγγραφικῶν ὁμάδων γιὰ τὰ ἐγχειρίδια θρησκευτικῶν τῆς Γ΄ Γυμνασίου (παλαιότερο καὶ νεώτερο ὑπὸ ἔκδοση) καὶ Α΄ Λυκείου, μέλος ἐπιτροπῶν καὶ ἀξιολογητὴς ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων σχετικὰ μὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως στὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο. Ἐδίδαξε στὰ Περιφεριακὰ Ἐπιστημονικὰ Σεμινάρια γιὰ τοὺς θεολογόγους καθηγητὲς σὲ Ἀθήνα καὶ ἐπαρχία. Ἔχει, ἐπίσης, πολυετεῖς σπουδὲς μουσικῆς (Δίπλωμα Μουσικοδιδασκάλου βυζαντινῆς Μουσικῆς, Πτυχεῖο Ὠδικῆς).
Ἔχει ἐκδόσει περὶ τὶς ἐκατό μελέτες ἐπὶ θεμάτων ἱστορίας καὶ θεολογίας τῆς χριστιανικῆς Λατρείας (ὁρισμένες εἶναι ξενόγλωσσες), ἱστορίας τοῦ Χριστιανισμοῦ, Ἑορτολογίας καὶ Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογίας. Διευθύνει τὸ ἐρευνητικὸ πρόγραμμα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν γιὰ τὴ θεματικὴ ταξινόμηση καὶ μελέτη χειρογράφων Εὐχολογίων ἀπὸ τὶς βιβλιοθῆκες Βατικανοῦ, Παρισίων καὶ Κρυπτοφφέρης καὶ διετέλεσε διευθυντὴς Συντάξεως τῆς «Μεγάλης Ὀρθόδοξης Θρησκευτικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας». Εἶναι ἐπιβλέπων καθηγητὴς σὲ πλῆθος διπλωματικῶν ἐργασιῶν εἰδικεύσεως (Master), καθὼς καὶ διδακτορικῶν διατριβῶν.
Εἶναι ἔγγαμος καὶ πατέρας τριῶν τέκνων.
 
 
Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 14,00 €
  • ISBN: 978-960-612-224-8
  • Σελίδες: 246
  • Σχήμα: 14*21
  • Εξώφυλλο: μαλακό
  • Ημερομηνία έκδοσης: Απρ.2019
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.