Αρχική > Παιδαγωγική - Εκπαίδευση > Διοίκηση της Εκπαίδευσης > Σχολική ηγεσία και διοίκηση
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Σχολική ηγεσία και διοίκηση

Σχολική ηγεσία και διοίκηση

Από τη Γραφειοκρατία στη Μετασχηματιστική Ηγεσία

Συγγραφέας: Θεοφιλίδης Χρήστος

Ο τίτλος από μόνος του δηλώνει το περιεχόμενο του βιβλίου. 
Ο συγγραφέας απορρίπτει παραδοσιακά σχήματα οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων και αντιπροτείνει σύγχρονες διοικητικές στρατηγικές που έχουν ως κύριο γνώρισμά τους τη συμμετοχικότητα των μελών της σχολικής μονάδας.

Το βιβλίο είναι 448 σελίδων και αποτελείται από δέκα κεφάλαια. 
Βασικό γνώρισμά του είναι το εμπειρικό-βιωματικό στοιχείο, το οποίο προσλαμβάνει συγκεκριμένη μορφή μέσα από ασκήσεις που οδηγούν σε αυτοανάλυση της ηγετικής-διοικητικής συμπεριφοράς καθώς και μέσα από περιπτώσεις που σχετίζονται άμεσα με το κυπριακό συγκείμενο λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 
Ένα δεύτερο γνώρισμα του βιβλίου είναι ο συνδυασμός
θεωρίας και πράξης και η καλλιέργεια οργανωτικών και διοικητικών δεξιοτήτων.
Στα δέκα κεφάλαια του βιβλίου αναλύονται θέματα όπως: καθήκοντα και ευθύνες του διευθυντή σχολείου, διοικητική θεωρία, μορφές ηγεσίας, αποτελεσματικό σχολείο και αποτελεσματικός διευθυντής, κατανεμημένη και μετασχηματιστική ηγεσία, διαχείριση της
αλλαγής, διοίκηση ολικής ποιότητας, αυτοαξιολόγηση σχολείου, επαγγελματική ανάπτυξη, οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.

 

Από τα περιεχόμενα του βιβλίου:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Προοργανωτής

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡO

Η πρώτη έρευνα

Σημασία που αποδίδουν οι διευθυντές στα καθήκοντα και τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος

Χρόνος που αφιερώνουν οι διευθυντές στην εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζει ο νόμος

Βασικές λειτουργίες του διευθυντή σχολείου

Η δεύτερη έρευνα

Επάρκεια διευθυντών

Ηγετικής και διοικητικές ευθύνες

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ηγετική και διοικητική συμπεριφορά

Μια περίπτωση

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

Η κοινωνία της γνώσης

Η παγκοσμιοποίηση

Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση

Το σχολείο του 21ου αιώνα

Περαιτέρω εμβάθυνση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Προοργανωτής

 

ΤΡΕΙΣ ΜΑΚΡΟΘΕΩΡΙΕΣ

Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

Οικονομικός άνθρωπος

Κοινωνικός άνθρωπος

Σύνθετος άνθρωπος

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

Το Γραφειοκρατικό μοντέλο

Τυπολογία εξουσίας κατά Max Weber

Χαρακτηριστικά της Γραφειοκρατίας

Επιστημονική Διοίκηση

Ειδολογικά γνωρίσματα

Αρχές της Επιστημονικής Διοίκησης

Μεταφορά στην εκπαίδευση

Διοίκηση με βάση τις Ανθρώπινες Σχέσεις

Τα βασικά πειράματα και τα αποτελέσματα τους

Προεκτάσεις στην εκπαίδευση

Σύγχρονη Διοίκηση

Ιστορική προοπτική και βασικά γνωρίσματα

Περαιτέρω Εμβάθυνση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΜΟΡΦΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Προοργανωτής

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΔΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Το Διοικητικό Πλέγμα

Πέντε ιδεατές μορφές ηγετικής-διοικητικής συμπεριφοράς

Ηγετική συμπεριφορά και ωριμότητα υφισταμένων

Προεκτάσεις στην οργάνωση και διοίκηση σχολείου

Περαιτέρω εμβάθυνση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προοργανωτής

Ιστορική προοπτική

Γνωρίσματα του αποτελεσματικού σχολείου

Οργανισμικά-δομικά χαρακτηριστικά

Διαδικαστικά χαρακτηριστικά

Γνωρίσματα του αποτελεσματικού διευθυντή σχολείου

Το σημερινό συγκείμενο άσκησης σχολικής ηγεσίας

Περαιτέρω εμβάθυνση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΧΗ­ΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ

Προοργανωτής  

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Εννοιολόγηση της μετασχηματιστικής ηγεσίας

Αποτελέσματα ερευνών για τη μετασχηματιστική ηγεσία

Ο ρόλος του σχολικου ηγέτη

Η σχολική μονάδα ως μανθάνουσα κοινότητα

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ

Εννοιολόγηση της κατανεμημένης ηγεσίας

Πρόσφατες έρευνες

Περαιτέρω εμβάθυνση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Προοργανωτής

Θεωρητικό πλαίσιο

Η διαδικασία της αλλαγής

Στρατηγικές αλλαγής

Πρακτική εφαρμογή

Μια περίπτωση και οι προεκτάσεις της

Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη

Περαιτέρω εμβάθυνση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Προοργανωτής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βασικές αρχές

Μεταφορά στην εκπαίδευση

 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το αυτόνομο και ανανεούμενο σχολείο

θεωρητική βάση της αυτοαξιολόγησης σχολείου

Η λογική της αυτοαξιολόγησης σχολείου

Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης σχολείου

Το σχολικό προρτρέτο

Συστηματική διερεύνηση ενός τομέα του σχολικού έργου

Ο κριτικός φίλος

Περαιτέρω εμβάθυνση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Προοργανωτής

Εννοιολόγηση της διδακτικής ηγεσίας

Το περιεχόμενο της διδακτικής ηγεσίας

Αποτελέσματα ερευνών για τη διδακτική ηγεσία

Περαιτέρω εμβάθυνση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προοργανωτής

Η σχολική μονάδα: μια μανθάνουσα κοινότητα

Η λογική της επιμόρφωσης

Πώς μαθαίνουν οι ενήλικες

Μοντέλα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Ορθολογιστικό μοντέλο

Τεχνικό μοντέλο

Αναστοχαστικό μοντέλο

Η θεωρία του Donald Schon

Η θεωρία του Lawrence Stenhouse

Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης

Έρευνα-δράση

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

Επιμόρφωση κατά την περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας

Επιμόρφωση κατά την περίοδο της ανεξαρτησίας

Επιμόρφωση κατά το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα

Προς ένα επαγωγικό-αναδομητικό μοντέλο ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

Οι βασικοί άξονες του μοντέλου

Η επάρκεια του εκπαιδευτικού

Περιεχόμενο της επιμόρφωσης

Διαδικασία της επιμόρφωσης

Περαιτέρω εμβάθυνση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο : ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Προοργανωτής

Το σκηνικό

Ηγετικές και διοικητικές δεξιότητες

Πρακτικό μέρος

Στρατηγικές συναινετικών αποφάσεων

Ιδεοθύελλα

Σκέψου, βρες σύντροφο, συζήτησε

Ανάλυση αντίρροπων δυνάμεων

Ανάλυση δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών

Στρατηγικές ιεράρχησης αποφάσεων/ενεργειών/ιδεών

Ρόμβος

Ψηφοφορία

Ατομική Αξιολόγηση

Συγκριτική αξιολόγηση αποφάσεων/ενεργειών

Δελφική τεχνική

Περαιτέρω εμβάθυνση

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α: Κανονισμοί λειτουργίας των Σχολείων Πρωτοβάθμιας

      και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Β: Μοντέλα Διοίκησης

Γ: Μορφές ηγεσίας - Ιεράρχηση εναλλακτικών τρόπων

     ηγετικής δράσης

Δ: Κατασκευή και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου

 

Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 30,00 €27,00 €
  • ISBN: 978-960-333-779-9
  • Σελίδες: 446
  • Σχήμα: 24χ17
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.