Αρχική > Θεολογία > Κοινωνική Θεολογία > Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος τόμος Α'
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος τόμος Α'

Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος τόμος Α'

Από της ιδρύσεως των Εκκλησιών αυτής υπό του Αποστόλου Παύλου μέχρι σήμερον

Συγγραφέας: ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΤΟΜΟΣ Α’
Το νόημα του εορτασμού της 1900ης αμφιετηρίδος της Χριστιανικής Ελλάδος και ο Απόστολος Παύλος.
Α’. Παύλος και Αθήναι
Β’. Παύλος και Ελλάς
Γ’. Παύλος – Ελλάς και Ευρώπη
Προλεγόμενα της Α’ εκδόσεως
Η εισαγωγή, το υποκείμενον και η διαίρεσις αυτής.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Η μέχρι τούδε συντελεσθείσα εργασία εν τη ερεύνη των ζητημάτων της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ελλάδος.
1.      Αι πρώται έρευναι από των αρχών του ιθ’ αιώνος μέχρι το 1880 περίπου.
2.      Από του 1880 μέχρι του 1920 περίπου.
3.      Τα έργα της τελευταίας τριακονταετίας και ιδία τα συστηματικά (1920-51)
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Η Χριστιανική Ιστορία της Ελλάδος είναι αυτοτελής επιστήμη – Ο όρος αυτής και οι όροι «Ελλάς» και «Εκκλησία της Ελλάδος».
1.      «Ελλάς» ή «Αχαΐα» εν τη πολιτική και ιδία τη Εκκλησιαστική Γεωγραφία από των χρόνων του Παύλου μέχρι του 732/746
2.      Το όνομα «Ελλάς» εν τη εκκλ. και πολιτική Γεωγραφία από του Η’ αιώνος μέχρι της Φραγκικής κατακτήσεως (1204)
3.      Το όνομα Ελλάς από του 1204 μέχρι του 1821
4.      Το όνομα Ελλάς από του 1821 μέχρι της σήμερον. «Ελλάς» και «Εκκλησία της Ελλάδος».
5.      Ποιος ο ακριβέστερος όρος διά το ημετέρον μάθημα. Η αυτοτέλεια του κλάδου.
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Έννοια και διαίρεσις της Εκκλησιαστικής ιστορίας της Ελλάδος και τα κυριώτερα αυτής προβλήματα.
1.      Έννοια του μαθήματος – Θέσις έναντι της Γεν.Εκκλ.Ιστορίας. – Χαρακτήρ και μέθοδος αυτού
2.      Διαίρεσις της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ελλάδος εις χρονικάς περιόδους
3.      Το περιεχόμενον ή τα κυριώτατα των προβλημάτων εκάστης περιόδου της Ιστορίας της Χριστ. Ελλάδος.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί των κυριωτάτων πηγών και βοηθητικών επιστημών ως και αναγκαιότητος και της χρησιμότητος του κλάδου της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ελλάδος.
1.      Πηγαί και βοηθητικαί Επιστήμαι
2.      Αναγκαιότης και χρησιμότης του μαθήματος της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ελλάδος.
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ
 
Η Ευρωπαϊκή Ελλάς κατά τους δύο π.Χ. αιώνας, ήτοι η πολιτική, η πολιτιστική και δη η θρησκευτική κατάστασις αυτής μέχρι του χρόνου της αφίξεως του Παύλου του Αποστόλου του Ελληνισμού.
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
 
Αι πολιτικαί και αι πολιτιστικαί μεταβολαί μέχρι του 49 μ.Χ.
1.      Εισαγωγικαί παρατηρήσεις περί των γεωγραφικών, ιστορικών και εθνολογικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ελλάδος
2.      Πως η ευρωπαϊκή Ελλάς καταπεσούσα πολιτικώς υπήχθη υπό την Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν. Η Μακεδονία και η Αχαΐα (Ελλάς και η Κρήτη μέχρι των χρόνων του Κλαυδίου (54 μ.Χ.)
3.      Η οικονομική θέσις της Ευρωπαϊκής Ελλάδος επί Ρωμαιοκρατίας
4.       Περί των επαρχιών και των αποικιών και των κυριωτάτων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ελλάδος κατά τους χρόνους του Αυγούστου και μέχρι της αφίξεως του Αποστόλου των Εθνών Παύλου
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
 
Η θρησκευτική και η πνευματική κατάστασις της Ελλάδος. Η εθνική θρησκεία και η φιλοσοφία. Αι ξέναι θρησκείαι και ο Συγκρητισμός και η λατρεία του αυτοκράτορος. Η θρησκευτικότης των Ελλήνων και τα κοινά. Αι Ιουδαϊκαί παροικίαι.
1.      Η Ελληνική θρησκεία και η Φιλοσοφία εν τη Ευρωπαϊκή Ελλάδι.
2.      Ξέναι θρησκείαι και Συγκρητισμός εν Ελλάδι κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους.
3.      Θρησκεία και θρησκευτικότης των Ελλήνων. Τα μυστήρια και τα μαντεία και οι εορταί. –Η αυτοκρατορολατρεία και    τα κοινά.
 
 
ΒΙΒΛΙΟΝ Α’
 
Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος κατά την Α’ περίοδον τ.ε. του «Ελληνορωμαϊκού Καθολικισμού» (49/50 μέχρι 732/3).
 
ΤΜΗΜΑ Α’
 
Ελληνιστική και Πρωτοχριστιανική εποχή της Ελλάδος (από της ιδρύσεως των εν αυτή Εκκλησιών υπό του Αποστόλου Παύλου μέχρι του Μεγάλου Θεοδοσίου).
Η παρακμή της αρχαίας  Ελληνικής Θρησκείας, η διάδοσις του Χρσιτιανισμού και η οργάνωσις των Εκκλησιών της Ελλάδος (49/50 – 380).
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
 
Η Αποστολική και η Μεταποστολική εποχή (49/50 – 140 μ.Χ.)
1.      Αι πηγαί
2.      Η ίδρυσις των Εκκλησιών της Ευρωπαϊκής Ελλάδος υπό του Αποστόλου Παύλου και των συνεργατών του.
3.      Αι εσχατολογικαί (ενθουσιαστικαί) τάσεις και συζητήσεις εν Θεσσαλονίκη και αι δύο προς Θεσσαλονικείς επιστολαί. – Ο Απολλώ εις Κόρινθον, αι αυτόθι έριδες, αι δύο προς Κορινθίους επιστολαί και η πιθανότης αφίξεως του Πέτρου. – Ο Παύλος εκ νέου εις Κόρινθον
4.      Η από της Ρώμης υπέρ των Εκκλησιών της Ελλάδος μέριμνα του Παύλου. – Η Εκκλησία των Φιλίππων. – Επιστροφή του Παύλου εις Ανατολήν. – Η διάδοσις του Χριστιανισμού εις Κρήτην.
5.      Η δράσις του Αποστόλου Τίτου και των λοιπών Αποστόλων και δη του Ανδρέου εν Ελλάδι.
6.      Οργάνωσις των Εκκλησιών της Μακεδονίας, της Αχαΐας και της Κρήτης κατά τους Αποστολικούς χρόνους.
7.      Η από του τέλους της Αποστολικής και κατά την  Μεταποστολικήν εποχήν κατάστασις της Ελλάδος και της Εθνικής θρησκείας. Ο Απολλώνιος ο Τυανεύς, ο Πλούταρχος και ο Επίκτητος.
8.       Αι Εκκλησίαι Κορίνθου, Φιλίππων και Αθηνών κατά τους Μεταποστολικούς χρόνους. Η εν Κορίνθω στάσις κατά ενίων πρεσβυτέρων και η Α’ Κλήμεντος. Ο Πολύκαρπος Σμυρναίων προς Φιλιππησίους
9.      Το εκκλησιαστικόν πολίτευμα
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
 
Ειδήσεις περί των Εκκλησιών της Ελλάδος από των χρόνων των Ελλήνων Απολογητών και του Διονυσίου Κορίνθου μέχρι του Μ.Κωνσταντίνου (140-313 μ.Χ.)
 
10.  Εισαγωγικαί παρατηρήσεις. Η εθνική θρησκεία κατά τον Β’ αιώνα και ο Χριστιανισμός
11.  Οι Διωγμοί και οι Μάρτυρες κατά τον β΄και γ΄αιώνα.
12.  Οι Αθηναίοι Απολογηταί Κοδράτος, Αριστείδης και Αθηναγόρας
13.  Αι εν Ελλάδι Εκκλησίαι υπό την ηγεσίαν της Κορίνθου κατά τον β’ αιώνα και ο Διονύσιος ο Κορίνθου.
Αι σχέσεις προς την Ρώμην. Ο Γνωστικισμός εν Κεφαλληνία. Η κατακόμβη της Μήλου.
14.  Αι Αιρέσεις, το ζήτημα του Πάσχα και άλλα εκκλ. ζητήματα μέχρι και της αφίξεως του Ωριγένους εις την Ελλάδα.
15.  Η εθνική θρησκεία και ο Χριστιανισμός μέχρι του
Μ. Κωνσταντίνου
16.  Διοικητική οργάνωσις από του β’ ημίσεος του β’ αιώνος μέχρι του Μ. Κωνσταντίνου (313)
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
 
Η διάδοσις του Χριστιανισμού και η κατάστασις της εθνικής Θρησκείας από του Μ. Κ/τίνου μέχρι και του Μ. Θεοδοσίου (314-395 μ.Χ.).
17.  Η από των αρχών μέχρι τέλους του δ’ αιώνος διάδοσις του Χριστιανισμού και η εποχή του Διοκλητιανού, του Γαλερίου και του Κωνσταντίνου. Το μαρτύριον του Αγ.Δημητρίου εν Θεσσαλονίκη, οι τελευταίοι μάρτυρες.
18.  Η εποχή του Μ.Θεοδοσίου και η επιβολή της Καθολικής Εκκλησίας.
19.  Εσωτερικός βίος της εν Ελλάδι Εκκλησίας. Αι αρχαί του μοναχικού βίου.
20.  Ο Αρειανισμός και η συμμετοχή των επισκόπων της εν Ελλάδι Εκκλησίας εις την Α’ Οικ. Σύνοδον και τας λοιπάς συνόδους μέχρι της Β΄Οικουμενικής. Η επικράτησις της Ορθοδοξίας.
21.  Η εν Σαρδική σύνοδος και τα γεγονότα μέχρι της Β΄Οικουμενικής.
22.  Η Β’ Οικουμενική Σύνοδος και η Εκκλησία της Ευρωπαϊκής Ελλάδος.
 
ΤΜΗΜΑ Β’
 
Από των κατά της ειδωλολατρείας νόμων του Θεοδοσίου Α΄  (380-1) μέχρι της επικρατήσεως του Χριστιανισμού και της Εικονομαχίας. Η εξαρχία και το Βικαριάτον της Θεσσαλονίκης (380/446-732).
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Πτώσις της ειδωλολατρίας από του Μ. Θεοδοσίου  (380) μέχρι του Ιουστινιανού και οι λόγοι επικρατήσεως του Χρσιτιανισμού. Τόποι χριστ. μνημείων και λατρεία του Αγ.Δημητρίου.
23.  Πτώσις της ειδωλολατρίας και επικράτησις της Καθολικής Εκκλησίας εν τη Ευρωπ. Ελλάδι
24.  Οι λόγοι επικρατήσεως του Χριστιανισμού και η καλλιτεχνική ακμή εν Ελλάδι.
 
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
 
Αι Χριστολογικαί αιρέσεις, τα εκκλ.ζητήματα και η απήχησις αυτών εις την Εκκλησίαν της Ευρωπ. Ελλάδος. Συμμετοχή αυτής εις τας Οικ. Συνόδους Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ και Πενθέκτην.
25.  Η Ορθοδοξία της Ευρωπαϊκής Ελλάδος (Ανατολ.Ιλλυρικού) και ο Διάδοχος Φωτικής. Το ζήτημα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
26.  Η εν τω αγώνι προς την εσωτερικήν πολιτική των αυτοκρατόρων συμπλήρωσις του Χριστολογικού δόγματος και η συμμετοχή της Εξαρχίας – Βικαριάτου της Θεσσαλονίκης εις τας Οικ. Συνόδους ε’, στ’ και Πενθέκτην.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
 
Διοικητική οργάνωσις των Εκκλησιών της Ευρωπαικής Ελλάδος. Ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και ο Μητροπολίτης Κορίνθου ηγούνται αυτών. Αι λοιπαί Μητροπόλεις και Επισκοπαί. Τα κατά την Εξαρχίαν και Βικαριάτον της Θεσσαλονίκης και η εποπτεία του Ρώμης.
27.  Η πολιτική διαίρεσις, αι Μητροπόλεις και Επισκοπαί της Ευρ. Ελλάδος από του δ’ αιώνος μέχρι των χρόνων των Εικονοκλαστών και της υπαγωγής υπό το Πατριαρχείον Κωνσταντινούπολεως 732-3.
28.  Τα κατά την Εξαρχίαν και το Βικαριάτον της Θεσσαλονίκης.
Τα κυριώτατα των Παροραμάτων.
 
Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 31,00 €
  • ISBN: 978-960-333-689-1
  • Σελίδες: 564
  • Σχήμα: 17Χ24
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.